Ustalenie, wznowienie, wyznaczenie granic

Granice działek mogą być oznaczone na gruncie kamieniami granicznymi. Jednak nie zawsze można je znaleźć, mogą zostać uszkodzone lub usunięte. W tym dziale poznasz najważniejsze informacje o nieruchomościach i ich granicach.

Co to jest ustalenie granic?

Ustalenie granic polega na określeniu obowiązującej linii granicznej w przypadku braku dowodów, co do jej przebiegu w postaci miarodajnych dokumentów. Ustalenie granic wykonuje się na docelowej działce po wcześniejszym zawiadomieniu wszystkich stron mających interes w sprawie. W wyniku ustalenia granic powstaje dokumentacja geodezyjna, która jest wiążąca.Gromadzi i przechowuje się tę dokumentację w  ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Jak długo trwa ustalenie granic?

Ustalenie granic trwać może od dwóch do czterech miesięcy, jeżeli wszystkie strony zgodzą się z ustalonym przebiegiem. W przypadku braku zgody wszystkich stron, co do przebiegu ustalanej granicy, sprawa skierowana może zostać do sądu i wtedy postępowanie sądowe determinuje czas.

Co to jest wznowienie granic?

Wznowienie granic polega na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. W tym wypadku ustalone uprzednio znaki graniczne, które zostały przesunięte, zniszczone lub uszkodzone mogą zostać wznowione na podstawie dokumentacji pozwalającej zdefiniowanie ich pierwotnego położenia. Dokumentacja ta gromadzona jest w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Możliwe jest wykorzystanie również dokumentacji, dostarczonej przez strony.

Jak długo trwa wznowienie granic?

Wznowienie granic trwać może od dwóch do czterech miesięcy, jeżeli wszystkie strony zgodzą się z ustalonym przebiegiem. W przypadku braku zgody wszystkich stron, co do przebiegu wznowionej granicy, sprawa skierowana może zostać do sądu i wtedy postępowanie sądowe determinuje czas.

Co to jest rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r