Podziały nieruchomości

Jeżeli posiadasz działkę, którą chcesz podzielić w celu sprzedaży, zmiany użytkowania lub innym dowolnym celu, to jesteś w dobrym miejscu. Poniżej znajdziesz informacje ogólne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć proces podziału nieruchomości. Szczegółowe analizy uzyskasz po skontaktowaniu się z nami.

Na czym polega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości polega na podziale jednej działki na kilka mniejszych.

Podział działki na kilka mniejszych nie zawsze jest możliwy. W celu sprawdzenia możliwości wykonania podziału, kosztu prac oraz terminu wykonania najlepiej skontaktować się z geodetą, który przedstawi wszystkie możliwości.

Jakie są rodzaje podziałów nieruchomości?

Główne trzy rodzaje podziałów nieruchomości z jakimi spotyka się osoba chcąca podzielić swoją działkę to podział:

  • rolny (uproszczony),
  • podział z decyzją gminy,
  • podział z urzędu.
  • Podział uproszczony dotyczy nieruchomości rolnych i leśnych.
    Sprawdzenie, czy dana nieruchomość pod względem prawnym jest nieruchomością leśną lub rolną możliwe jest na kilka sposobów. Pierwszy z nich zakłada sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu znaczenie odgrywa sposób jej wykorzystania. Sposób wykorzystania nieruchomości na cele rolne lub leśne uznaje się za spełniony, jeżeli w ewidencji gruntów i budynku nieruchomość jest oznaczona jako użytek rolny albo grunt leśny oraz zadrzewiony  i zakrzewione. Najprostszą metodą na jednoznaczne ustalenie, czy dana nieruchomość to grunt rolny i leśny jest złożenie wniosku do właściwego miejscowo urzędu miasta i gminy o sporządzenie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także do właściwego miejscowo starosty wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów
  • Podział z decyzją gminy dotyczy nieruchomości, dla których gmina będzie musiała wydać decyzję zatwierdzającą podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
  • Podział nieruchomości może nastąpić również „z urzędu”. Reguluje go art. 97 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli: jest on niezbędny do realizacji celów publicznych; nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste. Celem publicznym może być na przykład wydzielanie gruntu pod drogi publiczne.

Kiedy możliwy jest podział (uproszczony) nieruchomości rolnej lub leśnej?

W przypadku podziału nieruchomości rolnej i leśnej istotne znaczenie odgrywa powierzchnia działek, jakie miałyby powstać w wyniku planowanego przez nas podziału. Powierzchnią kluczową w świetle przepisów jest minimum 0,3ha (30 arów/3000m2).Przy podziale powodującym wydzielenie działki rolnej lub leśnej o powierzchni mniejszej niż 0,3ha podział uproszczony jest dopuszczalny, ale tylko pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W innym wypadku należy wykonać podział z decyzją gminy.

Na czym polega uproszczony podział nieruchomości rolnej lub leśnej?

Geodeta na zlecenie właściciela wykona mapę z projektem podziału, która następnie zostanie przyjęta do właściwego miejscowo zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeżeli mamy do czynienia z nieruchomością rolną lub leśną, która nie podlega pod zakres zastosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, to w celu podziału nieruchomości nie prowadzi się postępowania administracyjnego, celem którego jest wydanie decyzji zatwierdzającej podział.

Jak można podzielić nieruchomość?

Należy skontaktować się z lokalnym geodetą i przedstawić swoją chęć wykonania podziału.

Jakie są etapy podziału nieruchomości w trybie uproszczonym?

Podział rolny (uproszczony) dzieli się na kolejne etapy:

– zgłoszenie się właściciela do geodety,
– wykonanie pracy geodezyjnej, której celem jest wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości,
– zatwierdzenie operatu z pracy geodezyjnej przez odpowiedni urząd,
– wprowadzenie zmian przez urząd do ewidencji gruntów i budynków.

Jakie są etapy podziału nieruchomości z decyzją gminy?

Podział z decyzją gminy dzieli się na kolejne etapy:

– wniosek właściciela do gminy o podział (wstępny projekt podziału),
– decyzja gminy (wstępny projekt podziału),
– zgłoszenie się właściciela do geodety,
– wykonanie pracy geodezyjnej, której celem jest wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości,
– zatwierdzenie operatu z pracy geodezyjnej przez odpowiedni urząd,
– wniosek właściciela do gminy o zatwierdzenie podziału,
– decyzja gminy (mapa z projektem podziału),
– wprowadzenie zmian przez urząd do ewidencji gruntów i budynków.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

    Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r